Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Captains, gevestigd aan de Stationsplein 12, 2611 BV, Delft, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 62921339.

1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Captains B.V. 

Concepten: alle ruwe materialen, concepten, (audio)visuele opnamen, edits, visuals

Deliverables: de op te leveren zaken zoals als beschreven in de offerte.

Intellectuele Eigendomsrechten: auteursrechten (waaronder persoonlijkheidsrechten), , naburige rechten, databankrechten, trade secrets, knowhow, octrooirechten (patenten), tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, rechten inzake topografieën van halfgeleider producten, gebruiksmodellenrechten en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten en daarmee samenhangende rechten

Opdrachtnemer: Captains B.V. gevestigd aan het Stationsplein 12, 2611 BV te Delft, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62921339 en/of één van de aan hen gelieerde rechtspersonen.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft verstrekt 

Opdracht: de Opdracht zoals schriftelijk uiteengezet in de offerte tussen Partijen

Offerte: de schriftelijke uiteenzetting van de opdracht met een prijsopgave. 

Offertebedrag: het bedrag genoemd op de offerte en eventuele addenda of bijkomende schriftelijke stukken.

Opleveringsdatum: de afgesproken datum waarop Opdrachtnemer de Productie oplevert.

Overeenkomst: de overeenkomst, waaronder begrepen de offertes (quote), deze algemene voorwaarden en andere relevante documenten zoals de toelichting quote, die betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van goederen en/of het verrichten van diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook.

Planning: Schriftelijke uiteenzetting van de gemaakte afspraken over het moment van oplevering.  

Productie: Het vertoningsgerede resultaat (ready made) van de Opdracht zoals bijvoorbeeld de film, de commercial, de documentaire, content ten behoeve van (online) campagnes etc. zoals beschreven in de offerte.

Zaken/Zaak: tastbare objecten, zoals gegevensdragers inclusief opgeslagen data, moodboards, designs, campagnemateriaal, rekwisieten en verbruiksartikelen.

2. De overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten levert aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijke inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever van de hand en zal dit per e-mail hebben bevestigd.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk (digitaal) schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigbaar of nietig zijn, dan blijft al het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen treden dan in overleg treden om het eens te worden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

2.4 Opdrachtnemer heeft het recht om haar Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever bekendgemaakt en treden één (1) week na bekendmaking in werking.

2.5 Door ondertekening van de Overeenkomst en/of offerte van Opdrachtnemer verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

3. Diensten en Werkwijze Captains

3.1 Opdrachtnemer produceert onder meer non-scripted formats en documentaires, non-fictie commercials en redactionele videoseries voor onder meer sociale media, tv en streamingdiensten voor de lokale en internationale markt. Captains ontwikkelt concepten, maakt producties, en voert ook pre- en postproductie uit.

3.2 Tenzij expliciet anders schriftelijk afgesproken tussen partijen, voert Opdrachtnemer de gehele pre-productie, productie en postproductie uit met betrekking tot een project.

3.3 Na ontvangst van een initieel verzoek van Opdrachtgever, vangt een verkennende informatiefase aan, waarin Opdrachtnemer een globaal concept en/of ideeën aan Opdrachtgever presenteert.


4. Offertes en aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal op basis van een globaal concept (creative proposal) of met de Opdrachtgever afgestemde denkrichtingen een offerte of kostenschatting opstellen. Deze offerte is gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren, voorbereiding productie, productie, materiaalgebruik e.d. Aanvullende werkzaamheden die buiten de omvang van de offerte vallen, mogen door Opdrachtnemer worden doorberekend. Dit zal met Opdrachtgever worden gecommuniceerd.

4.2 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De in de offerte genoemde prijsstelling en tarieven zijn tot 14 dagen na dagtekening geldig. Na de geldigheidsdatum van de offerte kan Opdrachtnemer de aangeboden prijzen of tarieven niet garanderen. Opdrachtgever zal tijdig een ondertekende offerte bezorgen aan Opdrachtnemer. Pas indien de ondertekende offerte in het bezit is van de Opdrachtnemer, worden de afspraken tussen partijen geacht bevestigd en geldend te zijn.

4.3 Opdrachtgever begrijpt en erkent dat het (eenzijdig) wijzigen van het eerder goedgekeurde concept niet mogelijk is indien Opdrachtnemer reeds is aangevangen met de planning en pre-productie.

4.4 Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegeven informatie, eisen en specificaties van de prestaties en andere gegevens waarop Opdrachtnemer haar offerte creëert.

4.5 Opdrachtnemer mag te allen tijde de prijzen van een eerder uitgebrachte offerte aanpassen en/of bijkomende kosten geheel doorbelasten aan Opdrachtgever indien:

a. Opdrachtnemer over aanvullende informatie komt te beschikken die de eerder genoemde prijzen beïnvloed,

b. Opdrachtgever niet tijdig informatie aanlevert of goedkeuring verleent aan Opdrachtnemer,

c. Opdrachtnemer genoodzaakt is gestelde deadlines, planning, of andere getroffen voorzieningen te wijzigen doordat Opdrachtgever aan te dragen informatie en/of niet tijdig of onvolledig heeft meegedeeld,

d. Een uitgestelde productie op een later tijdstip wordt hervat

Opdrachtgever zal een geüpdatete offerte ter beschikking stellen welke Opdrachtgever terstond aanvaardt door middel van ondertekening van de aangepaste of aanvullende offerte.

4.6 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan alle ideeën en/of concepten die tijdens de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn meegedeeld of ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en betaling van een passende vergoeding. Indien Opdrachtgever een concept gebruikt van Opdrachtnemer zonder diensten af te nemen bij Opdrachtnemer, is Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro). Daarnaast kan het ongeautoriseerd gebruik van concepten van Opdrachtnemer inbreuk op onder meer auteursrechten van Opdrachtnemer opleveren waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk kan worden gehouden.

 5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Deze Overeenkomst behelst expliciet geen resultaatsverplichting.

5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en zal daartoe een schriftelijke overeenkomst sluiten met een derde. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of schade veroorzaakt door fouten van deze derden. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat zij in geval van schade veroorzaakt door derden, de schade alleen kan verhalen op de betreffende derde. Opdrachtnemer zal bij inschakelen van derden uiterst zorgvuldig te werk gaan.

5.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de nodige toestemmingen, vergunningen of andere goedkeuringen ten aanzien van het gebruik van door opdrachtgever toegewezen locaties. Desgewenst kan Opdrachtnemer assisteren bij het verkrijgen van voorgenoemde toestemmingen. Tevens is Opdrachtgever eindverantwoordelijke voor het voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, normen en branchegebruiken waaronder de relevante reclame wet- en regelgeving.

5.4 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de Opdracht heeft louter een indicatieve strekking.

5.5 Klachten dienen onverwijld maar ten laatste 10 dagen na het ontdekken van enig gebrek in de Productie, schriftelijk en gespecificeerd aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen de klacht behandelen en een gepaste oplossing voorstellen.

5.6 Opdrachtgever wordt geacht de Productie volledig te hebben aanvaard 10 dagen na oplevering van het Product door Opdrachtnemer.

5.7 Indien Opdrachtgever na aanvaarding van de Productie wenst te wijzen, zal het meerwerk op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

6. Uitstellen Opdracht door opdrachtgever

6.1 Het uitstellen van een Opdracht brengt kosten en aanvullende werkzaamheden mee, zoals bijvoorbeeld kosten gemaakt in verband met de herziening van de productie voor Opdrachtnemer, die niet gedekt worden door het offertebedrag.

6.2 De Opdracht kan niet eenzijdig door Opdrachtgever worden uitgesteld. Indien daartoe een gegronde reden bestaat, kan Opdrachtnemer akkoord gaan met een onderling overeen te komen uitstelperiode van de Opdracht van maximaal 12 maanden. Opdrachtnemer behoudt het eenzijdige recht om de Productie uit te stellen indien daarvoor voldoende aanleiding bestaat (zie bijv. artikel 7 Algemene Voorwaarden).

6.3 Indien de Productie wordt uitgesteld, dan blijven de reeds overeengekomen facturatietermijnen onverkort van toepassingen en de afgesproken betalingen dienen door Opdrachtgever tijdig te gebeuren.  Tijdens de uitstelperiode heeft Opdrachtgever het recht om vertragingsschade te berekenen bovenop het Offertebedrag alsmede een boetebedrag van 15% van het Offertebedrag.

6.4 Indien de Opdrachtgever de Productie niet binnen de uitstelperiode afneemt en de Opdracht alsnog geheel annuleert, is Opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd. Indien Opdrachtgever reeds een voorschot heeft betaald zal dat in mindering worden gebracht op het restant factuurbedrag.

6.5 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op ieder moment de prijsstelling aan te passen (zoals bijv. in verband met inflatie, branche prijswijzigingen). 

7. Nakomen productionele verplichtingen door de Opdrachtgever

7.1 In geval de Opdrachtgever zich heeft gecommitteerd om bepaalde productionele werkzaamheden dan wel voorbereidingshandelingen uit te voeren binnen de daarvoor gestelde termijnen, zal zij Opdrachtnemer voldoende en tijdig informeren over de voortgang daarvan.  Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de nakoming van haar productionele verplichtingen en de overeengekomen deadlines essentieel zijn voor de voortgang van de productie. Indien de Opdrachtgever daarin tekortschiet, zal de Opdrachtnemer wijzigingen moeten aanbrengen in de planning en/of uitvoering van de Productie. Zo zullen bijvoorbeeld

  • Draaidagen uitgesteld dan wel afgesteld worden;
  • Eventueel bijkomende kosten door het in gebreke blijven van Opdrachtgever doorberekend worden.

7.2 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks een crewlid heeft ingeschakeld, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om deze crewleden vooraf goed te keuren. Opdrachtgever zal tijdig melden aan Opdrachtnemer dat zij zelf crewleden heeft betrokken. Opdrachtnemer staat niet in voor de kwaliteit van deze zelf aangebrachte crewleden en behoudt het recht voor om deze crewleden te vervangen indien dit gewenst is voor de Productie.

7.3 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar productieverplichtingen en de Opdrachtnemer de Productie moet aanpassen, of de Productie wordt negatief beïnvloed dan heeft Opdrachtnemer eenzijdig het recht de Productie uit te stellen. In dat geval is artikel 6.3 Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

 8. Beëindiging van de Overeenkomst

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij het voltooien van de Opdracht.

8.2 Nadat Opdrachtnemer de Offerte heeft ondertekend en de Planning schriftelijk heeft geaccordeerd kan de Opdracht niet kosteloos worden geannuleerd. Indien de Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, moet het Offertebedrag alsnog worden betaald. Deze vergoedingsplicht voor Opdrachtgever geldt altijd, ook in het geval de Opdrachtgever niet op de hoogte was dat Opdrachtnemer reeds met de opgedragen (of voorbereidende) werkzaamheden was aangevangen. Daarnaast maakt Opdrachtnemer aanspraak op een nader te bepalen schadevergoeding.

8.3 Opdrachtnemer mag de Overeenkomst eenzijdig beëindigen indien er sprake is van:

a. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht wordt afgerond;

b. Opdrachtgever in opspraak komt of Opdrachtgever het onderwerp is van negatieve berichtgeving die schadelijk kan zijn voor Opdrachtnemer;

c. Opdrachtgever zijn verplichtingen in deze Overeenkomst niet nakomt.

In het geval van beëindiging van de Overeenkomst zoals beschreven in dit artikel, dient Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichtte werkzaamheden te betalen vermeerderd met 30% van het Offertebedrag. Dit laat het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever onverlet.

8.4 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:

a. van faillissement of surseance van de andere Partij;

b. om welke reden dan ook, de gehele of gedeeltelijke zeggenschap over zijn vermogen verliest.

8.5 In het geval van vroegtijdige beëindiging door Opdrachtnemer zoals beschreven in dit artikel 7 is Opdrachtnemer wegens deze beëindiging, nooit tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden.

8.6 Indien de Opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde materialen en/of concepten te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 9. Ruwe materialen, bronmateriaal, edits

9.1 Opdrachtgever begrijpt en erkent dat bronmateriaal, ruwe materialen, edits, of andere opnamen en de daarop rustende Intellectuele Eigendomsrechten uitsluitend eigendom zijn en blijven van Opdrachtnemer.

9.2 Enkel de Deliverables zoals genoemd in de offerte worden verstrekt aan Opdrachtgever bij oplevering van de Productie. 

10. Montage, wijzigingen en correctierondes

10.1 Wanneer een eerste werkversie van de montage is afgerond wordt om de goedkeuring van de Opdrachtgever gevraagd. Opdrachtgever zal goedkeuring of gewenste wijzigingen binnen 7 werkdagen aan Opdrachtnemer schriftelijk (per email is voldoende) en gebundeld kenbaar maken. Twee correctierondes (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) waarin wijzigingen toegepast kunnen worden zijn inbegrepen in de prijsstelling zoals opgenomen in de offerte. De gevraagde wijzigingen in de montage mogen respectievelijk niet meer dan 50% (1e correctieronde) en 25% (2e correctieronde) van de al bestede montagetijd in beslag nemen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert en Opdrachtnemer revisies alsnog kan uitvoeren, zal Opdrachtnemer deze correctierondes op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever factureren.

10.2 Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de oorspronkelijk door Opdrachtgever goedgekeurde Opdracht, of wanneer Opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen ten aanzien van de inhoud van het Product terugdraait, worden de hiermee gepaarde additionele kosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

10.3 De Opdrachtgever zal zich onthouden derden opdracht te geven voor het vervaardigen van wijzigingen en/of anderstalige versies van het door Opdrachtnemer geleverd de Product of afgeleide producten maken van door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde beeld dragende media. Indien gewenst, zal Opdrachtnemer voor prompte levering van bijkomende versies van het Product zorgdragen en daarvoor gangbare prijzen aanhouden.

10.4 Captains behoudt zich het eenzijdig recht voor om door Opdrachtgever gevraagde wijzigingen in de Productie te weigeren indien dit schadelijk kan zijn voor de goede naam en reputatie van Captains. 

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De betaling van het factuurbedrag omvat expliciet niet een rechtenoverdracht of impliciete licentie aan Opdrachtgever ten aanzien van de ruwe materialen, concepten, edits, opnamen, en de Productie en de onderliggende elementen daarvan. Opdrachtnemer blijft ook na volledige betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever enige rechthebbende op alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van alle Content.

11.2 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

11.3 Het productiebedrag zal worden verhoogd met extra kosten welke Opdrachtnemer moet maken als gevolg van:

a. Onvoorziene tussentijdse wettelijk voorgeschreven maatregelen inzake lonen, belastingen, e.d.;

b. Onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van productiemateriaal, huren, e.d.;

c. Vertragingen ontstaan door handelen of toedoen van Opdrachtgever, waaronder te laat geven van goedkeuring, verschuiven of wijzigen van de Planning, stellen van aanvullende eisen t.a.v. Opdracht, wijzigen van concepten etc.

11.4 Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, geschieden deze werkzaamheden op basis van meerwerk waarbij de gebruikelijke door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven gelden. Dit geldt tevens voor levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand schriftelijk (per email is voldoende) zijn overeengekomen.

11.5 Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van een factuur van Opdrachtnemer tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 10.5 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag. Ingeval van handelstransacties is de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd en kunnen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder incassokosten op Opdrachtgever worden verhaald. Het staat Opdrachtnemer vrij om vertragingsrente te rekenen van 2% van het factuurbedrag indien betaling uitblijft na 30 dagen na dagtekening van de factuur.

11.7 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde betaaltermijn betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd uitvoering en levering van haar diensten en/of producten op te schorten. In dat geval is Opdrachtnemer tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat Opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel geen beschikking heeft over, die diensten en/of producten.

11.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of betwisting van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden schorten de betalingsverplichting niet op.

11.9 Alle aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde Concepten en geleverde Productie, Zaken en/of diensten blijven te allen tijde uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer of van de derde van wie Opdrachtnemer het gebruiksrecht heeft verkregen. Er vindt expliciet geen rechtenoverdracht of impliciete licentie aan Opdrachtgever plaats, met uitzondering van intern gebruik door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich onthouden van het registreren in haar eigen naam van enig Intellectueel Eigendomsrecht toebehorend aan Opdrachtnemer.     

12.2 Op verzoek en onder nader overeen te komen voorwaarden, waaronder betaling van een passende vergoeding, kan Opdrachtgever toestemming verzoeken voor aanvullend openbaar gebruik door Opdrachtgever van de Productie. Deze licentie zal in een afzonderlijk document worden vastgelegd. De te betalen licentievergoeding zal mede afhangen van de gewenste omvang en exclusiviteit van de licentie.  Opdrachtgever mag de Productie in ieder geval wel blijvend intern en niet-commercieel binnen de organisatie gebruik voor onder meer archivering, presentatie, congressen etc.

12.3 Opdrachtnemer is te allen tijde kosteloos gerechtigd om alle beeldmateriaal gemaakt in het kader van de Opdracht te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, en voor het eigen portfolio op bijv. haar website of sociale mediakanalen.

12.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen.

12.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van Intellectuele Eigendomsrechten van derden, waaronder maar niet daartoe beperkt octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

12.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht dan wel de voorafgaande offerte door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, moodboards, teksten, films, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

12.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.

12.8 In de producties wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van passende, rechtenvrije muziek. Deze wordt door Opdrachtnemer geproduceerd of aangekocht en de kosten daarvan worden doorbelast aan Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever wenst in de Productie populaire muziek of hitrepertoire te gebruiken, zullen hiervoor licentievergoedingen moeten worden aan de rechthebbenden en/of collectieve beheersorganisaties. Deze licentievergoedingen zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van deze licentievergoedingen wordt bepaald door de rechthebbenden en/of de relevante collectieve beheersorganisatie en wordt toegevoegd aan de eindfactuur. De Opdrachtgever zal dan zelf zorg moeten dragen voor het aangeven van de gebruikte muziek, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer kan assisteren bij het verkrijgen van de relevante licenties echter Opdrachtgever blijft uiteindelijk verantwoordelijke voor het verkrijgen van de correcte en volledige licenties.

12.9 Opdrachtgever is zonder expliciete schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd de Productie, de onderliggende concepten, ter beschikking gestelde montages, edits, en alle elementen van de Productie ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan overeengekomen en bepaald in de Offerte of in een ander schriftelijk medium (ook email) vastgelegd.. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Productie, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium zoals gespecificeerd op de Offerte, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen in een juridische of buitengerechtelijke procedure.

13. Relatiebeding

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tot drie jaar na de offertedatum crew, medewerkers of freelancers verbonden aan Opdrachtnemer direct of indirect te benaderen voor het uitvoeren van werkzaamheden van welke aard dan ook, in opdracht van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is in geval van overtreding van het relatiebeding aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer lijdt waaronder begrepen maar niet beperkt tot inkomstenderving. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 10.000,- per incident.

14. Geheimhouding

14.1 Partijen zullen informatie die zij voorafgaand, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer en de voor Opdrachtnemer werkzame derden kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst, softwarefabrikant, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfsstagnatie of cybercrime, immateriële schade of imagoschade. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: gederfde winst en verloren inkomsten. Voor andere schade van welke aard dan ook, door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten is Opdrachtnemer evenmin aansprakelijk, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

15.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal altijd beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat geval aanspraak geeft. Als er – om wat voor reden dan ook – geen uitkering plaatsvindt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, is alle aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde bedrag met een maximum van het totale offertebedrag.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart hierbij Opdrachtnemer volledig en zal Opdrachtnemer volledig schadeloos stellen voor alle schade, (juridische) kosten (waaronder kosten voor deskundigen en ingeschakelde derden), (financiële) claims, vorderingen, aanspraken, boetes, alle (schade)vergoedingen, schikkingen, aansprakelijkheden, onkosten die Opdrachtnemer lijdt dan wel zal lijden die in verband met, voortvloeiend uit en/of samenhangend met handelingen van Opdrachtgever, misdragingen, onzorgvuldig en/of onrechtmatig handelen, inbreuk op rechten van derden, schade ten gevolge van opzet of grove nalatigheid, schending van garanties, of ten gevolge van niet-nakoming van deze Overeenkomst.

15.4 Niet of niet tijdig presteren van Opdrachtnemer als gevolg van gebeurtenissen buiten de macht van Opdrachtnemer, zoals oorlogstoestand, staking, uitsluiting, bedrijfsacties, brand, storm, regen, verkeersstoornissen, ziekte, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak of soortgelijke oorzaken, niet door een verzekering gedekte omstandigheden, zal tot geen enkele aanspraak jegens de Opdrachtnemer leiden. Wanneer door overmacht van oplevering van de Productie moet worden afgezien of draaidagen hierdoor opnieuw moeten worden ingepland, dan zal tussen partijen nader worden overeengekomen hoe de afwikkeling van zaken naar redelijkheid zal worden geregeld.

15.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.2 De Rechtbank Zuid Holland, locatie Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.