Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn eigenlijk voor niemand een feest om te lezen. Ondanks dat onze juridisch adviseur zegt veel plezier te halen uit het schrijven ervan. Wij kunnen het niet geloven.
Om het voor jullie – en daarmee ook voor onszelf – makkelijker en leuker te maken, hebben we kort samengevat wat de belangrijkste voorwaarden zijn. Als je dus geen tijd hebt om de algemene voorwaarden helemaal door te lezen, ben je dankzij de samenvatting wel grotendeels op de hoogte.

 • We verwachten van jullie alle ins and outs om tot een compleet dekkende offerte te kunnen komen.
 • Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Onze facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden.
 • We doen onze uiterste best, maar zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële schade of imagoschade.
 • De IE-rechten ontstaan uit ons werk komen geheel en exclusief toe aan ons.

Mochten jullie hierdoor geïnteresseerd zijn geraakt in de gehele algemene voorwaarden, dan moedigen wij jullie aan om ze geheel door te lezen

Algemene Voorwaarden van Captains, gevestigd aan de Stationsplein 12, 2611 BV, Delft, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 62921339.

1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Captains een overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: iedere mondelinge, schriftelijke of digitale overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Captains.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Captains en Opdrachtgever.
 2. Door ondertekening van de Overeenkomst en/of offerte van Captains verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Captains zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan Captains opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Captains haar offerte creëert. 
 3. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dan dienen de geoffreerde bedragen slechts al richtprijs. De daadwerkelijk door Captains gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 
 4. Offertes en/of aanbiedingen gedaan door Captains gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 5. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan ideeën en concepten die tijdens de aanloop en onderhandelingsfase door Captains aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder de toestemming van Captains. 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de Opdrachtgever van het aanbod van Captains.

5. Uitvoering Overeenkomst

 1. Alle werkzaamheden die door Captains worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 2. Captains is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Captains is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden. Captains zal bij het inschakelen van anderen uiterst zorgvuldig te werk gaan. 

6. Honorarium

 1. Captains en de Opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Captains, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is exclusief BTW.

7. Betaling

 1. Betaling van iedere factuur van Captains dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Captains aangewezen bankrekening. 
 2. Captains heeft het recht om een aanbetaling van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. In onderling overleg kan dit percentage worden aangepast. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Captains aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en) van Captains op.
 3. Captains heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur te voldoen binnen de 14 dagen termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Captains de vordering uit handen geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.  

8. Aansprakelijkheid

 1. Captains en de voor Captains werkzame derden kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, immateriële schade of imagoschade. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: gederfde winst en verloren inkomsten. Voor andere schade van welke aard dan ook, door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Captains geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten is Captains evenmin aansprakelijk, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. 
 2. De aansprakelijkheid van Captains zal altijd beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Captains in dat geval aanspraak geeft. Als er – om wat voor reden dan ook – geen uitkering plaatsvindt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Captains is alle aansprakelijkheid beperkt tot het door Captains bij Opdrachtgever in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Captains voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
 4. Overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Captains is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant, softwarefabrikant of anderen waarop Captains geen invloed kan uitoefenen.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 96 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Captains meldt.

9. Einde Overeenkomst

 1. Captains heeft het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling direct te beëindigen ingeval Opdrachtgever, om welke reden dan ook, de gehele of gedeeltelijke zeggenschap over zijn vermogen verliest. Captains is wegens deze beëindiging nooit tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.
 3. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door elk der partijen na goed overleg en met opgave van redenen door schriftelijke opzegging tussentijds worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Captains behoudt in dat geval aanspraak op betaling van de werkzaamheden die tot het einde van de Overeenkomst worden verricht, tenzij het einde van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen. In dit laatste geval behoudt Captains aanspraak op volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Captains draagt er zorg voor dat bij het einde van de Overeenkomst de ten behoeve van die Overeenkomst door Captains aangemaakte (digitale) gebruikersnamen, gebruikersprofielen en wachtwoorden aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 5. Van dit artikel wordt slechts afgeweken in de gevallen waarin daarin door de wet dwingendrechtelijk wordt voorzien.

10. Annulering

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever verplicht Captains alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. 

11. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door Captains verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan Captains.
 2. Alle door Captains verstrekte stukken, zijn alleen bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Captains worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt.
 3. Captains behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Gebruik van Interaction tools

Indien er door Opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van Interaction Tools dan is het gebruik van Interaction tools inclusief 25.000 leads per jaar. Indien de Opdrachtgever over het maximaal aantal leads heen gaat dan wordt er 2,5 eurocent per lead in rekening gebracht.

13. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

14. Toepasselijk recht

Op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.